Licentievoorwaarden (EULA)

1. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST
ABCinema garandeert u (de klant) een niet-exclusieve licentie voor het bijgeleverde ABCinema-product (het multimedia boek). U heeft het recht de aangeschafte software op een daarvoor geschikte computer in de browser te gebruiken gedurende een periode van tenminste drie jaar na aanschaf van het boek.

2. GEBRUIK
Het boek mag worden gebruikt onder de voorwaarde, dat de toegang door slechts drie (netwerk-)computer mogelijk is. Wanneer meer dan drie computers toegang tot de server hebben, moet voor elk volgend drietal netwerkcomputers (workstations) een afzonderlijk licentie worden aangeschaft. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het multimedia boek ligt volledig bij de koper van het boek.

3. EIGENDOM, AUTEURSRECHT EN OCTROOIRECHT
Het eigendom van en het auteursrecht of overige octrooirechten op de software en de data blijft als voorheen bij de rechthebbenden.

4. ACTIVERING
Bij de software is een individueel serienummer meegeleverd. U hebt het recht het boek op een andere computer te installeren of op dezelfde computer te herinstalleren. Daartoe moet de oorspronkelijke computerinstallatie ongedaan worden gemaakt.

5. DIGITALE CITATEN
Het is u bekend dat het gebruik van digitale geluids-, beeld- en filmcitaten niet uitputtend wettelijk is vastgelegd. Het gebruik van dezecitaten in het boek is gebaseerd op
a) de gebruikelijke wetenschappelijke mores bij het opnemen van citaten;
b) de huidige interpretatie van het citaatrecht (Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2007, HA ZA 06-3976);
c) het “Statement of Best Practices” van Current.org, 28-11-2005.
Wanneer er ondanks deze voorzorgen dwingende, legitieme redenen bestaan om bepaalde citaten te verwijderen of in te korten, dan gaat u er mee accoord dat ABCinema dit zonder ruggespraak met u zal doen.

6. KOPIEER- EN VERHUURVERBOD / ANDER BEDRIJFSMATIG GEBRUIK
Het in licentie gegeven boek mag noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd worden anders dan voor installatie noodzakelijk is. Het in licentie gegeven boek mag door u in geen geval met een winstoogmerk worden verhuurd of in een andere vorm met een winstoogmerk tegen vergoeding aan derden ter beschikking worden gesteld.

7. OVERDRACHT EN NEVENAFSPRAKEN
De overdracht van de rechten en plichten uit deze licentieovereenkomst aan derden is niet mogelijk. Het geïsoleerd doorgeven van het serienummer is uitdrukkelijk verboden. Geen door ABCinema of een ABCinema-medewerker afgegeven mondelinge of schriftelijke verklaring kan de voorwaarden in deze licentieovereenkomst wijzigen of teniet doen.

8. WIJZIGINGSVERBOD
U mag geen wijzigingen aan de in licentie gegeven software of data doorvoeren of door derden laten doorvoeren. U mag de software en data niet in modules verdelen, niet in een objectcode veranderen, decoderen, namaken, verwijderen of op een andere manier dan in de overeenkomst bedoeld, gebruiken.

9. AANSPRAKEN IN VERBAND MET SCHADE
De octrooi- en auteursrechten van de in licentie gegeven software en data – met uitzondering van digitale citaten van derden – berusten bij ABCinema of de rechtspersoon die ABCinema vertegenwoordigt. U kunt voor iedere overtreding op het octrooi- en auteursrecht door de rechthebbende aansprakelijk worden gesteld.
Het is toegestaan om te citeren op basis van de regels vermeld onder punt 5.

10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

a) Het is u bekend, dat conform de stand van de techniek fouten in softwareprogramma’s en in de bijbehorende documentatie niet kunnen worden uitgesloten en dat het onmogelijk is om dataverwerkingsprogramma’s zo te ontwikkelen dat ze onder alle omstandigheden storingsvrij werken en aan alle eisen van de klant voldoen resp. geen storingen in combinatie met programma’s en hardware van derden geven. Beloften over bepaalde eigenschappen of over de gebruiksmogelijkheden voor individueel door de klant geplande toepassingen, worden door ABCinema niet gedaan.

b) Ongeacht de reden, de aansprakelijkheid van ABCinema beperkt zich tot maximaal de hoogte van de door de klant betaalde licentievergoeding per schadegeval minus administratiekosten. De aansprakelijkheid van ABCinema strekt zich niet uit tot licentie-oneigenlijke en onvoorziene schade. De aansprakelijkheid op gedorven winst en directe of indirecte vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

c) Gebreken dienen onmiddellijk nadat zij zijn geconstateerd, doch uiterlijke binnen 30 dagen te worden gemeld. Indien de melding naar het inzicht van ABCinema een herstelbaar gebrek betreft dan zal dat worden verholpen door een nieuwe levering van hetzelfde product c.q. een nieuwe programmaversie met vergelijkbare mogelijkheden via de automatische update. Het inkorten en/of vervangen van digitale citaten is in elk geval geen gebrek.

d) ABCinema garandeert met betrekking tot activerings- en updatefuncties, die via een online server lopen, een gemiddelde bereikbaarheid van 90% per jaar. Uitzondering hierop zijn tijden, waarin de server op grond van technische of andere problemen waarop ABCinema geen invloed heeft (overmacht, schuld van derden etc.) via het internet niet bereikbaar is. ABCinema staat er in zoverre uitdrukkelijk niet voor in, dat de buiten de software liggende omstandigheden voor het gebruik van de software te allen tijde en duurzaam beschikbaar zijn. Het is ABCinema echter gelegen, in het kader van redelijke en normale omgang, de gebruiksduur van de software (lifecycle) minstens één jaar na de licentie-aankoop door de klant, zeker te stellen.

e) ABCinema kan de toegang tot de diensten tijdelijk beperken of staken, in zoverre dit om redenen van de openbare veiligheid, de veiligheid van het netwerk, de in stand houding van de netwerkintegriteit, de interabiliteit van de diensten, de gegevensbescherming, de bestrijding

van spam en computervirussen of de uitvoering van technisch, of voor de werking noodzakelijk werk vereist is. Voorgenoemde beperkingen vormen uitzonderingen op de berekening voor de aangegeven beschikbaarheid.

11. LICENTIEBEPALINGEN VAN ANDERE FABRIKANTEN
Wanneer het in licentie gegeven product extra software bevat of hierbij extra software wordt geleverd, zijn tevens de gebruiks- en licentievoorwaarden van de betreffende fabrikant voor de extra bijgeleverde software van toepassing.

12. EFFECTIVITEIT VAN DE CONTRACTVOORWAARDEN
Wanneer een of meerdere bepalingen in deze overeenkomst niet effectief zijn of ineffectief worden, wordt daardoor de effectiviteit van het overige contract niet aangetast. In plaats van de ineffectieve bepaling treedt een vervangingsregeling in werking, die de oorspronkelijke doelstelling zo dicht mogelijk benaderd. De plaats van handeling voor leveringen in Europa is Tiel. Het recht van de Nederlands staat is van toepassing.